"De advocaten die recht achter u staan"Remmen & Spiertz Advocaten heet sinds 1 juli 2017
Spiertz Advocaten

Wij zijn verhuisd en houden thans kantoor aan de:

Groesbeekseweg 186
6523 PC NIJMEGEN

HET NIEUWE ARBEIDSRECHT  

Veranderingen in het ontslagrecht
 
Het Nederlandse ontslagrecht gaat per 1 juli 2015 ingrijpend veranderen. Hieronder zal kort en bondig worden ingegaan op enkele opmerkelijke wijzigingen.
 
Er kan in Nederland op 5 manieren een einde komen aan een arbeidsovereenkomst:
  1. door overlijden van werknemer;
  2. door ontslag op staande voet. Een werknemer die het niet eens is met het ontslag op staande voet, moet straks binnen 2 maanden na dat ontslag op staande voet een procedure starten tot herstel van de arbeidsovereenkomst;
  3. werkgever en werknemer kunnen beëindiging met wederzijds goedvinden. De gemaakte afspraken worden dan neergelegd in een beëindigingsovereenkomst;
  4. zowel werkgever als werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst ontbinden via de kantonrechter. In de praktijk gebeurt dat echter meestal op initiatief van de werkgever;
  5. werkgever die het UWV toestemming vraagt om een arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen.
 
Tot 1 juli aanstaande kan de werkgever in feite kiezen of hij voor het ontslag toestemming vraagt aan het UWV, of dat hij ontbinding via de kantonrechter wil realiseren. Per 1 juli gaat daar verandering in komen. Werkgevers kunnen dan niet meer zelf de ontslagroute kiezen. Straks kun je alleen naar het UWV voor ontslag om:
-        bedrijfseconomische redenen;
of
-        bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer.
 
Voor alle overige ontslagredenen (waaronder disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding etc.) loopt de ontslagprocedure via de kantonrechter.
 
Die procedure start met een verzoekschrift, waarin het ontbindingsverzoek wordt gedaan. Verweerder (meestal werknemer) mag binnen een door de kantonrechter te stellen termijn een schriftelijk verweer indienen. Vervolgens dient er binnen 4 weken na het indienen een mondelinge behandeling plaats te vinden.
 
Na de mondelinge behandeling legt de kantonrechter zijn beslissing neer in een beschikking. Let wel, de transitievergoeding wordt – anders dan de oude ontslagvergoeding die per 1 juli 2015 door de transitievergoeding wordt vervangen – niet door de kantonrechter opgelegd. Het recht op de transitievergoeding is per 1 juli 2015 namelijk wettelijk bepaald.
 
Daarmee komen we op een heel belangrijk punt. Werkgevers gebruiken tot nu toe vaak de ontslagroute via het UWV, omdat daarbij meestal geen ontslagvergoeding verschuldigd is. Wordt een arbeidsovereenkomst door de kantonrechter ontbonden, dan becijfert diezelfde kantonrechter meestal ook een ontbindingsvergoeding. Per 1 juli 2015 verandert dat. Dan zal er bij elke beëindiging door de werkgever van een arbeidsovereenkomst van 24 maanden of langer een transitievergoeding moeten worden betaald. Dat is dus zowel bij het UWV als bij de kantonrechter.
Deze transitievergoeding is globaal gezien wat lager dan de oude ontslagvergoeding. Het maximum is                 € 75.000 bruto of 1 bruto jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 75.000.
Overigens kan de kantonrechter wel zelfstandig een aanvullende zogenoemde billijkheidsvergoeding toekennen voor het geval de werkgever een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Valt daarentegen de werknemer een ernstig verwijt te maken, dan zou het recht op de transitievergoeding geheel kunnen komen te vervallen.
 
Onder het huidige recht staat er in principe geen hoger beroep open tegen de beslissing van de kantonrechter. Tegen een beslissing van het UWV is nu evenmin  beroep mogelijk. Dat gaat veranderen in die zin dat men na een beslissing van de kantonrechter naar een hogere rechter en uiteindelijk zelfs naar de Hoge Raad kan gaan.
Ook tegen de beslissing van het UWV zal straks beroep kunnen worden ingesteld: als het UWV instemt met een ontslagaanvraag kan de werknemer in beroep bij de kantonrechter, terwijl bij afwijzing de werkgever alsnog naar de kantonrechter mag. Ook hier geldt dat men in feite tot aan de Hoge Raad kan gaan procederen.
 
Hoewel de wetgever ernaar heeft gestreefd om de procedures sneller te laten verlopen, is het nog maar de vraag of dat in de praktijk ook zo zal uitpakken. Door de uitgebreide beroepsmogelijkheden kan in het ergste geval namelijk jarenlang worden geprocedeerd. Dat brengt natuurlijk ook met zich mee dat er jarenlang onzekerheid zal en kan blijven bestaan.

Heeft vragen? Bel ons op 0485-581800 of mail: rteunissen@remmenspiertz.nl 
Bezoekadres: Groesbeekseweg 186 - Tel. 024-2001 112 
BTW Nummer: NL 8174.66.186   -   Kamer van Koophandel: 17242084   -
Algemene Voorwaarden
Follow Advocaatboxmeer on Twitter