"De advocaten die recht achter u staan"Remmen & Spiertz Advocaten heet sinds 1 juli 2017
Spiertz Advocaten

Wij zijn verhuisd en houden thans kantoor aan de:

Groesbeekseweg 186
6523 PC NIJMEGEN

Algemene voorwaarden Remmen & Spiertz Advocaten

Artikel 1
Remmen & Spiertz Advocaten is een maatschap naar Nederlands
recht bestaande uit een natuurlijk persoon en een
praktijkvennootschap, die zich ten doel stelt de praktijk van
advocaat uit te oefenen, waaronder tevens begrepen het uitoefenen
van de functies van al dan niet bindend adviseur en bemiddelaar.

Artikel 2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van
cliënten van Remmen & Spiertz Advocaten. De toepasselijkheid
van deze voorwaarden komt tot stand doordat ze bij het eerste
gesprek aan de cliënt ter hand worden gesteld en in elk geval door
toezending ervan bij de opdrachtbevestiging. Deze algemene
voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende
opdrachten en vervolgopdrachten van een cliënt.

Artikel 3
Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in de
artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, geacht
uitsluitend aan de maatschap verstrekt te zijn en door de maatschap te zijn aanvaard. Een uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van een cliënt dat de zaak door een bepaalde advocaat wordt behandeld, doet daaraan niet af. De maatschap kan bij het sluiten van de overeenkomst tot opdracht uitsluitend vertegenwoordigd worden door de advocaten die aan het kantoor van de maatschap verbonden zijn. De maatschap bepaalt welke advocaat de opdracht zal uitvoeren.

Artikel 4
Iedere aansprakelijkheid verband houdende met de uitvoering van
een opdracht van een cliënt is beperkt tot het bedrag dat in het
betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar
van de maatschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen
risico onder die verzekering.
Indien de verzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de betreffende
zaak in rekening gebrachte honorarium.
Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij opzet of
bewuste roekeloosheid van de advocaat.
Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt op het
secretariaat ter inzage.
Het maximumbedrag waarvoor de maatschap is verzekerd en het
toepasselijke bedrag van het eigen risico zal op het eerste verzoek
aan de cliënt bekend worden gemaakt. Ook indien de maatschap
een opdracht geweigerd heeft en daaruit schade mocht zijn
voortgevloeid, is de aansprakelijkheid van de maatschap beperkt tot de in dit artikel bedoelde bedragen.
Iedere vordering van de cliënt jegens Remmen & Spiertz
Advocaten vervalt zodra 12 maanden zijn verstreken na het
ontstaan van de vordering, indien er geen beroep op is gedaan.

Artikel 5
Indien bij de uitvoering van een opdracht van cliënt derden
ingeschakeld moeten worden, zal de behandelend advocaat
daarover zoveel mogelijk van te voren overleg plegen met de cliënt,
behalve waar het de inschakeling van deurwaarders en procureurs
betreft. Het overleg ziet vooral op welke derde wordt ingeschakeld
en de kosten van deze inschakeling. De behandelend advocaat zal
ernaar streven het contact van de derde met de cliënt zoveel
mogelijk rechtstreeks te laten verlopen, dit om dubbele kosten te
vermijden, tenzij de cliënt uitdrukkelijk aangeeft het contact meer
via de advocaat te laten verlopen.
De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de
ingeschakelde derden.
Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten
beperken, is de maatschap gerechtigd om een dergelijke
aansprakelijkheidsbeperking mede namens haar cliënten te
aanvaarden. Tot de in dit artikel bedoelde derden behoren onder
anderen door de maatschap ingeschakelde advocaten,
deurwaarders, tolken, deskundigen, accountants, zowel in
Nederland als daarbuiten gevestigd.

 
   

Artikel 6
Verstrekte opdrachten worden door de maatschap uitsluitend
uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de wijze
waarop aan die door de cliënt verstrekte opdracht al dan niet
uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de cliënt vrijwaart
de maatschap tegen aanspraken van derden dienaangaande.

Artikel 7
Naast de maatschap zijn alle personen die bij de uitvoering van
enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, ongeacht of zij nog
voor de maatschap werkzaam zijn, gerechtigd om op deze
algemene voorwaarden een beroep te doen. De bedingen in deze
algemene voorwaarden zijn daarnaast mede gemaakt ten behoeve
van de bestuurders van de in de aanhef van deze algemene
voorwaarden genoemde besloten vennootschappen.

Artikel 8
Remmen & Spiertz Advocaten neemt deel aan de Klachten- en
Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten
ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de
uitvoering van de dienstverlening, inclusief declaratiegeschillen,
zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement
Geschillencommissie Advocatuur. Dat reglement voorziet in eerste
instantie in een interne klachtenprocedure, daarna is arbitrage
mogelijk, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak in de vorm van bindend advies gekozen kan worden.
Wanneer het kantoor er niet in slaagt klachten over de
dienstverlening een oplossing te brengen dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Nadere uitleg van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is op verzoek verkrijgbaar. De toepasselijkheid van de Klachten- en
Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door de aanvaarding
van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9
Voor de uitvoering van de opdracht van cliënt wordt honorarium,
vermeerderd met verschotten, en omzetbelasting aan de cliënt in
rekening gebracht. Het honorarium wordt naar tijd en aard van de
werkzaamheden gespecificeerd. Met de cliënt worden afspraken
gemaakt met betrekking tot de wijze en mate van declareren. De
maatschap is gerechtigd de hoogte van de tarieven aan de hand
waarvan het honorarium wordt bepaald tussentijds aan te passen,
met ingang van 1 januari van een kalenderjaar, met een maximum
van 6 % per jaar. Vanaf het tijdstip waarop het nieuwe tarief geldt,
zal ook in lopende zaken vanaf dat moment het nieuwe tarief in
rekening worden gebracht. Het kantoor informeert de cliënt vooraf
en tijdig omtrent de hoogte van de nieuwe tarieven. Het kantoor is
te allen tijde gerechtigd een in redelijk vast te stellen voorschot in
de kosten te verlangen.
Betaling van de declaratie dient binnen de daartoe gestelde termijn
te geschieden, die 14 dagen bedraagt tenzij op de declaratie
uitdrukkelijk een andere termijn is vermeld. Blijft betaling binnen
die termijn achterwege, dan is de cliënt direct zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim en is dan naast de hoofdsom tevens
wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten van 10 % over
het openstaande bedrag van de declaratie verschuldigd is. Indien
een ander dan de cliënt de declaratie betaalt, blijft de cliënt volledig
verantwoordelijk voor die ander. Als de declaratie niet tijdig wordt
voldaan, is de maatschap bevoegd de declaratie te verrekenen met
de gelden die de maatschap van de cliënt onder zich heeft. De
behandelend advocaat is steeds gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten zolang betaling van een declaratie, zij het een
voorschotnota, zij het een normale nota, uitblijft. Remmen &
Spiertz Advocaten zijn nimmer aansprakelijk voor schade als
gevolg van het opschorten van werkzaamheden vanwege het niet
nakomen van betalingsverplichtingen van een cliënt.

Artikel 10
De rechtsverhouding tussen cliënt en de maatschap wordt beheerst door het Nederlandse recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen een cliënt en de maatschap, onverminderd het in artikel 8 bepaalde.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 5 december
2007 bij de Rechtbank ’s- Hertogenbosch onder nummer 92/2007.
Bezoekadres: Groesbeekseweg 186 - Tel. 024-2001 112 
BTW Nummer: NL 8174.66.186   -   Kamer van Koophandel: 17242084   -
Algemene Voorwaarden
Follow Advocaatboxmeer on Twitter